2414/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Nam hướng tới 1000 năm Thăng Long- Hà Nội".

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC "TUẦN VĂN HÓA DU LỊCH QUẢNG NAM HƯỚNG TỚI 1000 NĂM THĂNG LONG-  HÀ NỘI".

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam; - Căn cứ Thông báo kết luận số 507/TB-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Nam tại Hà Nội".

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hà Nội tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Nam hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 23/11/2009.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Trích từ nguồn kinh phí năm 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Nguồn kinh phí của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hội An; Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích thành phố Hội An; Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn và các đơn vị tham gia “Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Nam tại Hà Nội". Vận động tài trợ.

Nơi nhận:

-Như điều 3

-Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TL VHNTVN, MH. 30;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác