2414/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Xuất bản bộ tiểu thuyết lịch sử thời Lý - Trần

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ công văn số 3732/BTC -NSSN ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc xuất bản bộ tiểu thuyết lịch sử thời Lý -Trần;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Thư viện chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị có liên quan trong Bộ để thẩm định đề án xuất bản hộ tiểu thuyết lịch sử thời Lý - Trần theo cơ chế nhà nước đặt hàng; lấy ý kiến của các Bộ, ngành theo đề xuất của Bộ Tài chính; giúp Bộ phê duyệt đề án và theo dõi tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 2. Giao cho Nhà Xuất bản Văn học xây dựng đề án và tổ chức thực hiện xuất bản bộ tiểu thuyết thời Lý - Trần sau khi được Bộ và các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Nhà Xuất bản Văn học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Bộ Tài chính (để biết và phối hợp);

-Lưu: VT, TV, TT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác