2415/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2415/BVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 7 năm 2013 Về việc Thỏa thuận khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 10/TTr-UBND ngày 05/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị có ý kiến về khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên đại bàn tỉnh Bình Định. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Hoan nghênh việc Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định các khu vực đề nghị cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với “Báo cáo kết quả thực hiện khoang định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định’’ (sau đây gọi là báo cáo) gửi kèm theo Công văn số 10/TTr-UBND ngày 05/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Ngoài những khu vực cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản nói trên, trong báo cáo còn chưa đề cập tới các di tích đã được ngành văn hóa, thể thao và du lịch Bình Định kiểm kê, nhưng chưa xếp hạng; kể cả ở các khu vực khoáng sản khách có thể còn có những di tích chưa được kiểm kê, khảo sát, đặc biệt là các di chỉ khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Chăm pa nằm trong lòng đất mà hiện nay chưa phát hiện được. Vì vậy những dự án hoạt động khoáng sản ở các khu vực khác vẫn cần phải có ý kiến thỏa thuận của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trước khi thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

- Để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, cụ thể là giữa hoạt động khai thác khoáng sản với việc bảo tồn các di tích, di chỉ khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Bình Định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành lập quy hoạch khảo cổ theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

- Báo cáo cần bổ sung thêm các căn cứ pháp lý có liên quan như: Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật Tài Nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời:

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL Bình Định;

-Lưu: VT, DSVH, NVC. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác