2420/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

- Thời gian: tháng 7 năm 2010.

Địa điềm: tại Hà Nội.

Điều 2. kinh phí tổ chức hội nghị trích từ nguồn kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS, QH (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác