2421/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nhóm múa nghệ thuật dân gian truyền thống 4 for Dance (Hung-ga-ri)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón nhóm múa 4 for Dance Hung-ga-ri (gồm 04 nghệ sỹ) vào Việt Nam biểu diễn nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hung-ga-ri.
Thời gian: từ ngày 20/9/2015 đến ngày 25/9/2015
Địa điểm:
- Ngày 21/9/2015 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày 24/9/2015 tại Rạp Công nhân, Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
Phía Hung-ga-ri chịu chi phí: vé máy bay khứ hồi hành trình quốc tế, bảo hiểm, visa, và các chi phí cá nhân khác.
Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chịu các chi phí: ăn, nghỉ, giao thông đi lại nội địa (bao gôm cả vé máy bay chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội) cho 04 nghệ sĩ trong đoàn; chi phí thuê địa điểm tổ chức biểu diễn, lễ tân, phiên dịch, in giấy mời, tuyên truyền quảng bá cho sự kiện, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí khác có liên quan (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2015 của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn), và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để B/c);
- TT Vương Duy Biên
- Lưu: VT, HTQT, NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác