2423/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng và thực hiện chương trình nghệ thuật tham gia "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015" và đảm bảo âm thanh, ánh sáng cho Liên hoan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Ẩm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015" vào tháng 8 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam:
- Xây dựng chương trình nghệ thuật đại diện nước chủ nhà Việt Nam tham gia "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015" vào tháng 8 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- Đảm bảo âm thanh, ánh sáng trong toàn bộ quá trinh diễn ra Liên hoan.
Điều 2. Về kinh phí:
- Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm về kinh phí âm thanh, ánh sáng và hỗ trợ kinh phí tập luyện, đi lại, ăn ở và các chi phí liên quan cho Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.
- Kinh phí được chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên
- Lưu: VT, NTBD (2) Thg 10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác