2424/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo WIPO về quyền tác giả

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO WIPO VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP, ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 122/2001/QĐ-TTG, ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về "Quyền tác giả và các nhà trung gian Intemet", tại Hà Nội, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Số lượng: 50 người (đại biểu, báo cáo viên quốc tế và trong nước).

Điều 2. kinh phí:

- WIPO đài thọ các chi phí: vé máy bay, ăn, ở cho khách quốc tế, địa điểm, chi phí tổ chức và chiêu đãi bế mạc;

- Cục Bản quyền tác giả chịu chi phí phương tiện đi lại nội địa, tặng phẩm cho khách quốc tế, chiêu đãi khai mạc và chi phí lễ tân khác liên quan (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2009 của Cục).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu VT,HTQT, NBH.7

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác