2426/BVHTTDL-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2426/BVHTTDL-VP ngày 01 tháng 7 năm 2013 Về việc biên soạn và xuất bản ấn phẩm Kỷ yếu Ngành văn hoá, thể thao và Du lịch Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển Quảng cáo và Truyền thông VIP

Phúc đáp Công văn số 34/CV-VIP ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Công ty TNHH Phát triển Quảng cáo và Truyền thông VIP về biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Kỷ yếu Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch”, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoan có ý kiến như sau:

1) Hoan nghênh các tổ chức, doanh nghiệp cùng đồng hành với Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc giới thiệu, quảng bá về các hoạt động và đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2) Việc biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Kỷ yếu Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch”, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Công ty TNHH Phát triển Quảng cáo và Truyền thông VIP thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các văn bản có liên quan.

3) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ủng hộ và giao Văn phòng làm đầu mối phối hợp và hỗ trợ thông tin cho Công ty TNHH Phát triển Quảng cáo và Truyền thông VIP thực hiện biên soạn và xuất bản cuốn “Kỷ yếu Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch”./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Lê Khánh Hải (để b/c);

-Lưu: VT, VP (THTT), NVN (8);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác