2426/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản tổ chức “Triển lãm các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật” trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ- TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP – KGVX ngày 5 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản tổ chức: “Triển lãm các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật” (có kịch bản chi tiết kèm theo).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3: Kinh phí tổ chức hoạt động được cấp phát theo chế độ cấp phát hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban  toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam,  và các đơn vị tham gia triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-  Như điều 4;

- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng(để b/c)

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính;

- CT UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;

- UBND thành phố Hà Nội;

- VP Ban chỉ đạo quốc gia 1000 năm TL ;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, TLVHNTVN, MH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác