2429/TTG-KTKH

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Thiện Nhân Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

CÔNG VĂN Về việc đón khách quốc tế đi mô tô vào nước ta du lịch

Kính gửi:

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Giao thông vận tải; Công an, Tài chính;

Quốc phòng, Ngoại giao

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4123/BVHTTDL-TCDL ngày 26 tháng 11 năm 2009), về việc cho phép các Công ty du lịch đón các đoàn khách quốc tế đi mô tô vào nước ta du lịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan) và các cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty du lịch bảo đảm an ninh, an toàn giao thông đối với các đoàn khách du lịch này.

2. Trong khi Chính phủ chưa ban hành được quy định về quản lý phương tiện giao thông do người nước ngoài mang vào Việt Nam tham quan, du lịch, giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định việc cho phép khách du lịch quốc tế đi bằng mô tô vào nước ta trong thời gian tham quan, du lịch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;

- Tổng cục Du lịch;

- VPCP: BTCN, PCN Phạm văn Phượng,

-Các Vụ: TH, TKBT,NC, KTN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH(3).22

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác