2436/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2436/BVHTTDL-TV ngày 02 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng và Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III.

Kính gửi: - Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2013); ngày 25 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2290/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng (2011-2013) và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III tại thành phố Đà Nẵng;

thời gian 02 ngày, ngày 10 – 11 tháng 9 năm 2013.

Thành phần đại biểu:

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách công tác thư viện;

- Cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ thư viện cấp tỉnh, huyện;

- Đại diện một số thư viện cấp xã, Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, Đây là Hội nghị quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện được tổ chức theo định kỳ (03 năm sơ kết, 05 năm tổng kết).

Số lượng (dự kiến): 300 đại biểu.

Để Hội nghị được tổ chức thành công, đề nghị Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, phối hợp với Bộ trong công tác tổ chức Hội nghị: Cử đại diện lãnh đạo của Cơ quan đại diện, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Thư viện Thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Tổ chức, đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cử lãnh đạo Vụ Thư viện-đơn vị được Bộ trưởng giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ này sẽ vào Đà Nẵng làm việc với Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trao đổi, bàn bạc thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị nói trên; thời gian dự kiến ngày 25 tháng 7 năm 2013.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Thư viện Thành phố Đà Nẵng;

-Lưu: VT, TV, TL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác