243/TB – BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp tổng kết tình hình thực hiện Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia năm 2010

Ngày 6 tháng 1 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp tổng kết tình hình thực hiện Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia năm 2010 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2011. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Khánh Hải, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Dự án thành phần Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Trưởng Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia báo cáo kết quả thực hiện Dự án thành phần năm 2010, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án thành phần đã đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà Ban Xây dựng nội dung và hình hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đạt được trong năm 2010 và kết luận:

1. Giao Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ:

a. Chủ trì, phối hợp với với các Cục, Vụ có liên quan trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn đối với những hạng mục đặc thù của Dự án thành phần; thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn và đàm phán hợp đồng gói thầu tư vấn nước ngoài  thiết kế trưng bày, thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

b. Lập dự toán gói thầu trình Bộ phê duyệt theo quy định để làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu.

c. Xây dựng kế hoạch đấu thầu, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt theo các nhóm: nhóm công việc đặc thù được phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo các gói thầu đơn lẻ và nhóm công việc có thể phê duyệt kế hoạch đấu thầu chung.

d. Khẩn trương triển khai Dự án đào tạo nguồn nhân lực Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

e. Khẩn trương hoàn thiện Đề cương nghiên cứu, sưu tầm tổng thể tài liệu hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (tại Thông báo kết luận số 210/TB-VPCP  ngày 26/7/2010 của Văn phòng Chính phủ) để có cơ sở thực hiện kế hoạch sưu tầm hàng năm. Chú trọng tới việc tuyên truyền và khen thưởng để người có hiện vật hiến tặng hoặc giảm giá hiện vật.

f. Phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Di sản văn hoá chuẩn bị nội dung cho cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và các Bộ ngành liên quan để thống nhất cơ chế phối hợp thực hiện Dự án; cơ chế quản lý đầu tư, cấp phát vốn trực tiếp về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; bố trí vốn để triển khai thực hiện Kế hoạch sưu tầm cấp thiết tài liệu, hiện vật năm 2010 trong kế hoạch giải ngân vốn năm 2011.

2. Cho phép Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thuê tư vấn quản lý Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

3. Nhất trí uỷ quyền cho Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia có giá trị dưới 500 triệu đồng. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính soạn thảo Quyết định ủy quyền để trình Bộ trưởng ký theo đúng thủ tục quy định.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các Cục, Vụ liên quan xây dựng Đề án và tiến hành các thủ tục thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trong năm 2011.

Tiến hành thủ tục trình bổ sung Thứ trưởng Lê Khánh Hải thay Thứ trưởng Trần Chiến Thắng (đã nghỉ hưu) là Uỷ viên Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;                                            

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- Các thành viên BCĐ Dự án thành phần;

- Cục DSVH;

- Vụ KHTC;TCCB;

- Bảo tàng LSVN, Ban XDND và HTTB ;

- Lưu VT, VP (02), Ban XDNDvà HTTB, TTH. 20.                           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác