2440/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2440/QĐ-BVHTTDL , ngày 10 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1733/LĐTBXH-BĐG ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội về việc đề nghị phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động về bình đẳng giới năm 2013
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Bình đẳng giới-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2013.

Điều 2. Kinh phí tổ chức và giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Vụ Bình đẳng giới đảm nhiệm (trích từ kinh phí chương trình quốc gia về bình đẳng giới năm 2013 cấp cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Vụ Bình đẳng giới-Bộ LĐTBXH (để phối hợp)
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác