2443/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v khôi phục chùa Thiền Lâm trong khu vực bảo vệ II di tích đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1537/TTr-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận xây dựng bố sung chùa Thiền Lâm trong khu vực bảo vệ II di tích đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ kèm theo Biên bản Hội nghị Người cao tuổi làng Tiên Châu, xã Chí Tiên, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chủ trương khôi phục chùa Thiền Lâm trong khu vực bảo vệ II di tích đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân địa phương.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trên cơ sở tập hợp đầy đủ các tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng để xác định vị trí, quy mô và hình thức của chùa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác