2447/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Triển khai thực hiện hoạt động SP 6.5 tại Quyết định số 101/QĐ-TCDS ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SP 6.5 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TCDS NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TCDS ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phê duyệt bổ sung kinh phí cho kế hoạch hoạt động năm 2009 của Dự án VNMP0009 do Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc - UNFPA tài trợ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai hoạt động SP 6.5 đầu ra R304 về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trong chiến lược gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 theo Quyết định 101/QĐ-TCDS ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chịu trách nhiệm triển khai hoạt động được xác định tại Điều 1 Quyết định này trong năm 2009.

Nguồn kinh phí: Do Dự án VNM7PG0009 thuộc Tổng cục Dân số-kế hoạch hóa Gia đình cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu: VT, Vụ GĐ, TVT.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác