2447/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón các đoàn nghệ thuật quốc tế đến Việt Nam tham gia "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015" vào tháng 8 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn đón các đoàn nghệ thuật quốc tế đến Việt Nam tham gia "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015" từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 09 tháng 8 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, gồm: Thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ và công tác phí cho các cán bộ của Trung tâm tham gia nhiệm vụ tại Điều 1.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD(2) Thg.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác