2448/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế họach thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức rà soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành địa phương;

Căn cứ Công văn số 239/CCTTHC ngày 14/6/2010 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng và cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo văn bản để thực thi ngay các Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành của Bộ kiểm tra, đôn đốc Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1125/QĐ-BVHTTDL ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Tổ CTCTCCTTHC của Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, BPTMCCHC, H (150).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác