2450/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2450/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành về lĩnh vực Âm nhạc.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2023/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành về lĩnh vực Âm nhạc cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hóa - Nghệ thuật trong cả nước.

Thời gian: Tháng 8/2013

Địa điểm: Thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn kinh phí năm 2013 chi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, ĐT, KT (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác