2453/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội gắn với các Ngày lễ lớn năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 71-KH/BTGTW ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Tuyên truyền, quảng bá 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội gắn với các Ngày lễ lớn năm 2010.

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội gắn với các Ngày lễ lớn năm 2010 đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và tiến độ đã đề ra.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4079/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội gắn với các Ngày lễ lớn năm 2010, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3:

- Phó Thủ tướng TTCP Nguyên Sinh Hùng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

-Lãnh đạo Bộ;

-Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Sở VHTTDL các Tỉnh- Thành;

- Các đơn vị báo chí liên quan:

- Lưu: VT. TH, KA (15b)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác