2454/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội hợp tác với UNICEF năm 2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH THUỘC DỰ ÁN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HỢP TÁC VỚI UNICEF NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2009 của Dự án Chính sách xã hội do UNICEF tài trợ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình thực hiện các hoạt động theo kế hoạch năm 2009 Dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội đã Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối quản lý.

Kinh phí thực hiện: do UNICEF tài trợ theo kế hoạch năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, GĐ, TVT.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác