2455 /QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra thực hiện Luật Di sản văn hoá đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA THỰC HIỆN LUẬT DI SẢN VĂN HOÁ ĐỐI VỚI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra công tác quản lý; công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hoá theo quy định của Luật Di sản văn hoá và việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đối với di tích lịch sử trọng điểm thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm;

1. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trưởng đoàn;

2. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn;

4. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

5. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng - Giám đốc cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, thành viên;

7. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng, thành viên;

8. Ông Lê Hồng Phong, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

9. Ông Trần Đình Thành, Phó trưởng phòng Quản lý di tích Cục Di sản văn hoá Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Tảo, Phó trưởng phòng Thanh tra Văn hoá, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lích, thành viên;

11. Giám đốc Sở Văn hoá , Thể thao và Du lịch các tỉnh như Điều 1, thành viên

Điều 3. Giao Trưởng đoàn kiểm tra phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh có di tích được kiểm tra như Điều 1 xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện.

Thời hạn kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày 15/7/2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cơ quan đại diện Văn phòng tại Đà Nẵng; cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Sở VHTTDL Quảng Nam, Quảng Ngãi,

Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai,

Tiền Giang (để thực hiện);

-Cơ quan ĐD của Bộ tại TPHCM (để thực hiện);

-Cơ quan ĐD Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng (để thực hiện);

-Lưu: VT, TTR, VT.(20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác