2456/QĐ-BTCAIG3

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị Trưởng đoàn Asian Indoor Games III

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRƯỞNG ĐOÀN ASIAN INDOOR GAMES III

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTG ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết và Giám đốc Trung tâm Điều hành,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội AI Games III tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo những nội dung chính sau:

1. Mục đích, yêu cầu: đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị theo đúng thông lệ quốc tế và phù hợp với các quy định về tổ chức Hội nghị tại Việt Nam.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị:

a) tại Hà Nội: từ ngày 26/8 đến 28/8/2009

b) tại Thành phố Hồ Chí Minh: từ ngày 29/8 đến 31/8/2009

3. Quy mô: khoảng 150 đến 170 người bao gồm đại diện của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ dự Đại hội AI Games III, đại diện của Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) và đại diện các bên trên quan của Việt Nam.

4. Nội dung:

a) Thảo luận và thông qua chương trình thi đấu, điều lệ và các thông tin liên quan tời Đại hội AI Games III

b) Kiểm tra một số công trình thể thao, địa điểm thi đấu, khách sạn phục vụ cho AI Games III.

5. Kinh phí:

Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Ban Tổ chức AI Games III và được phân bổ cho Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết. Chế độ chi tiêu của Hội nghị được thực hiện theo quy định của Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước, Thông tư liên tịch số 114/2008 TTLT/BTC- BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2008 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Giao Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có liệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết, Giám đốc Trung tâm Điều hành, Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức Hội nghị Trưởng đoàn AI Games III và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BCĐ, BTC AI G3 (để b/c);

- TTĐH và các Tiểu ban;

- BTC Đại hội AIG3 tại Hà Nội và TPHCM;

- Lưu VT, TTĐH, HN (40).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác