2457/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ tại di tích Bờ Lũy - chùa Kom Pong Thmo, ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 100/TTR.SVHTTDL, ngày 12 tháng 6 năm 2012, của Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ tại Công văn số 148/PTBVVNB-CV, ngày 18 tháng 5 năm 2012 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ khai quật tại di tích Bờ Lũy - chùa Kom Pong Thmo, ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

-    Thời gian khai quật: từ ngày 10/7/2012 đến ngày 20/9/2012.

-    Diện tích khai quật: 400m2.

-    Phụ trách khai quật: ThS Nguyễn Quốc Mạnh, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ, Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.  

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh và Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ, Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.   

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh (02b);
- Viện PTBV vùng Nam Bộ (02b);
- Lưu: VT, DSVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác