2457/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2011 và Hội thảo Xúc tiến đầu tư hạ tầng du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long 2011

Ngày 20 tháng 7 năm 2011, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (ITE HCMC 2011) và Hội thảo Xúc tiến đầu tư hạ tầng du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Kế hoạch đã được Bộ phê duyệt. Tham dự cuộc họp có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Văn phòng Bộ, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế, một số vụ chức năng thuộc Tổng cục Du lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển du lịch tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Sau khi nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2011, Hội thảo Xúc tiến đầu tư hạ tầng du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long và đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng kết luận:

1) Nhất trí lồng ghép Hội thảo “Xúc tiến đầu tư hạ tầng du lịch Vùng đồng bằng sông Cửu Long” với Hội thảo đầu tư các dự án du lịch trong liên kết phát triển thị trường du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến” thành Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2011. Đề nghị Ban Tổ chức ITE HCMC 2011 điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, nội dung Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch xong trước ngày 05/8/2011.

2) Đồng ý bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC 2011, giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trước ngày 05/8/2011.

3) Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế khẩn trương đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định mời Bộ trưởng Du lịch một số nước trong khu vực tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh và Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến” trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4869/VPCP-THQT ngày 19/7/2011 của Văn phòng Chính phủ.

4) Giao Tổng cục Du lịch:

- Tiếp tục vận động các doanh nghiệp du lịch, các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, Quảng Ninh và 5 tỉnh sẽ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia từ năm 2012-2017 hưởng ứng, tham gia ITE HCMC 2011.

- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC 2011 lần 1 vào nửa đầu tháng 8 năm 2011.

- Tổng hợp kinh phí và làm rõ các nguồn kinh phí tổ chức ITE HCMC 2011 báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tại cuộc họp lần 1.

5) Về đề nghị thu phí của đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến” giao Ban Tổ chức ITE HCMC 2011 nghiên cứu về mức thu, đối tượng... phù hợp theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định về tài chính.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (để phối hợp);

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC 2011;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- BQL DAMKMR;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác