2459/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2459/BVHTTDL-DSVH, ngày 03 tháng 07 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 59/TTr-VHTTDL ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thoả thuận tại công văn số 3168/BVHTTDL-KHTC ngày 13 tháng 9 năm 2013, trong đó đã thẩm định chuyên môn về quy mô các hạng mục tu bổ, tôn tạo và xây dựng mới trong khu vực di tích theo đúng Luật Di sản Văn hoá, Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá và Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010;  

- Đối với Dự án gửi kèm Tờ trình số 59/TTr-VHTTDL nói trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét thấy đã cơ bản tiếp thu các ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3168/BVHTTDL-KHTC. Theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Việc thẩm định các nội dung khác của dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thẩm định theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý xây dựng và đầu tư.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên biết để giao trách nhiệm cho cơ quan hữu quan tại địa phương tổ chức thẩm định dự án nói trên trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Di sản văn hoá xem xét./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-UBND tỉnh Hưng Yên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Ban QLDT&DT Hưng Yên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác