245/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 245/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên về công tác quản lý và chuẩn bị tổ chức hoạt động lễ hội tại tỉnh Nam Định năm 2014

Ngày 24 tháng 01 năm 2014, tại tỉnh Nam Định, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về công tác quản lý và chuẩn bị tổ chức hoạt động lễ hội năm 2014. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hóa, Cục văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí thuộc Bộ; về phía tỉnh Nam Định có đại diện lãnh đạo Sở, các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Vụ Bản, UBND phườngu, xã, Ban quản lý di tích đền Trần và Ban quản lý quần thể di tích Phủ Dầy.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý và tổ chức lễ hội, sự nỗ lực cố gắng của các Ban quản lý di tích trong việc quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo để di tích ngày một khang trang, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài vùng; công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên di tích luôn được chú ý.

UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thành phố, huyện, Ban Quản lý di tích Ban Tổ chức lễ hội tại các di tích đền Trần, Phủ Dầy đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong lễ hội và xây dựng kế hoạch, kịch bản lễ hội đồng thời ban hành đầy đủ quyết định thành lập các Ban, Tiểu ban, các Tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

2. Một số tồn tại cần phải sớm điều chỉnh: tại đền Trần, ngoài sảnh và nơi thờ tự còn có đồ cung tiến và bài trí chưa phù hợp, góc tường, gầm ban thờ để nhiều đồ thờ tự làm mất mỹ quan; khu vệ sinh phục vụ nhân dân tại khu vực di tích còn quá ít; hai dãy nhà tả, hữu vu của cung Thiên Trường đã xuống cấp nhưng chưa được quan tâm đầu tư tu bổ.

3. Đề nghị UBND tỉnh Nam Định:

3.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội. Đặc biệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, tỉnh Nam Định (tại Thông báo số 409/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

3.2. Về công tác tuyên truyền: tăng cường công tác tuyên truyền về di tích lịch sử, lễ hội của địa phương gắn với việc phổ biến giáo dục pháp luật trong bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích theo Luật Di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung năm 2009 với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo hiệu ứng tích cực thu hút du khách trong và ngoài nước. Đồng thời tuyên truyền  bổ sung hệ thống bảng, biển hướng dẫn nhân dân và du khách, hạn chế thắp nhang, nến và đồ mã, không ăn mặc phản cảm vào nơi thờ tự, không xóc thẻ, rút thẻ, lên đồng phán truyền hoặc chơi cờ bạc trá hình, chèo kéo, ép giá khách tại di tích và lễ hội. Đảm bảo công tác tuyên truyền phù hợp tới người dân và du khách khi đến với lễ hội để mùa lễ hội năm 2014 thực sự hiệu quả, văn minh, an toàn, tiết kiệm.

3.3. Công tác quản lý di tích và lễ hội:

- Cần hướng dẫn nhà hảo tâm, khách thập phương trong việc cung tiến đồ thờ tự đúng như thiết kế đã được phê duyệt để quản lý, đồng thời quy hoạch hàng quán kinh doanh dịch vụ. Chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác tổ chức lễ hội, hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, đưa các hoạt động văn hóa phát triển đúng hướng, góp phần phát huy giá trị nhân văn của lễ hội làm lành mạnh đời sống tinh thần trong nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra thiết bị và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các di tích, cần hạn chế và quản lý nghiêm hiện tượng đốt đồ mã. Thực hiện nếp sống văn minh nơi lễ hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải trong lễ hội (nhất là các nhà vệ sinh phục vụ du khách).

- Quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền giọt dầu theo đúng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước về công tác thu, chi tài chính. Không tiếp nhận công đức bằng hiện vật, không đưa đồ thờ tự không phù hợp với di tích vào nội tự di tích; không khắc bia, xây dựng bia công đức tại di tích.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích triển khai các biện pháp thực hiện tốt tinh thần Công văn số 9478/NHNN-PHKQ ngày 18/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hạn chế  sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng như: không để các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng đồng tiền hợp lý, không cài, dắt, đặt, rải tiền một cách tùy tiện gây phản cảm; bố trí bàn ghi công đức hợp lý để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích.

- Năm 2014 tiếp tục triển khai các công tác quản lý lễ hội đền Trần, đảm bảo thực hiện có hiệu quả đề án “Lễ khai ẫn đền Trần” và tiến hành đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện đề án.

4. Giao Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại quy hoạch, xây dựng kế hoạch chi tiết của khu di tích đền Trần, đặc biệt khu thờ cúng nội tự, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 6 năm 2014.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                             

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);  

- UBND tỉnh Nam Định;

- Thanh tra Bộ; Cục DSVH, Cục VHCS;

- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định;

- Lưu: VT, THTT. ĐTM.12.     

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác