2461/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2461/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức chiếu chùm phim trong khuôn khổ Chương trình VietPride 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Goethe Hà Nội chiếu chùm phim nước ngoài (6 phim) trong khuôn khổ Chương trình VietPride 2013:

- Thời gian từ 02-04/8/2013

-Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Các phim chỉ được trình chiếu tại Chương trình sau khi có giấy phép của Cục Điện ảnh.

Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức chiếu phim.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác