2467/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc gửi phim chiếu "Những ngày phim Việt Nam" tại Bê -la-rút

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI PHIM CHIẾU "NHỮNG NGÀY PHIM VIỆT NAM" TẠI BÊ -LA-RÚT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá họp XI kỳ họp thứ 9 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh gửi 03 bộ phim sau đây sang Bê-la-rút chiếu trong khuôn khổ "Những ngày phim Việt Nam" tổ chức tại tỉnh Moghilev, Bê-la- rút:

1/  “Đời cát", phim 35 mm, dài 90 phút, phụ đề tiếng Anh, sản xuất năm 2000 của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.

2/ "Chuyện của Pao", phim 35 mm, dài 90 phút, phụ đề tiếng Anh, sản xuất năm 2005 của đạo diễn Ngô Quang Hải.

3/  " Sống trong sợ hãi", phim 35mm, dài 90 phút, phụ đề tiếng Anh, sản xuất năm 2005 của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Thời gian gửi phim: trong tháng 7/2009, tổ chức chiếu: trong tháng 9/2009

Điều 2. Cục Điện ảnh chi tiền gửi phim đi Bê-la-rút và gửi phim về Việt Nam từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Cục năm 2009 đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

-Như Điều 3;

-Lưu VT,HTQT, HTM6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác