2469/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án xây dựng cabin cáp treo tại danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4248/UBND-VX ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình cabin cáp treo và điểm dịch vụ tại Khu danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (kèm theo hồ sơ Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án nói trên, bao gồm các nội dung: Xây dựng mới các hạng mục công trình nhà ga đi dưới chân núi, nhà ga đến trên núi, 10 trụ cáp treo, nhà quản lý điều hành, nhà nghỉ nhân viên, khu vệ sinh công cộng, hồ nước - quảng trường, sân bãi đậu xe, cổng hàng rào. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với phương án thiết kế nhà ga đến cần điều chỉnh theo hướng: Vị trí xây dựng công trình phải đảm bảo cách chùa Bửu Quang tối thiểu 150m. Không bố trí nhà hàng trong nhà ga để giảm quy mô và chiều cao xây dựng công trình. Sử dụng màu sắc hài hòa với cảnh quan xung quanh để sơn mặt ngoài công trình.
- Dự án cần bổ sung nội dung quản lý, bảo vệ, khai thác sau khi dự án hoàn thành, trong đó giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án và tổ chức hoạt động khi dự án cáp treo đi vào sử dụng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án theo những lưu ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn này; công bố công khai dự án tại di tích; tổ chức đánh giá tác động môi trường theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9+3.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác