246/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 246/BVHTTDL-DSVH ngày 27 tháng 01 năm 2014 Về việc khai quật khẩn cấp tàu cổ bị đắm tại vùng biển thông Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 3724/UBND-VX ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị phê duyệt “Phương án khai quật khẩn cấp di sản văn hóa dưới nước  tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để hoàn thiện Phương án khai quật, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, bổ sung một số nội dung vào phương án, cụ thể như sau:

- Năng lực của Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thực hiện thăm dò và khai quật tàu đắm như quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 08/7/72005 của Chính phủ về Quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước;

- Niên đại của cổ vật gốm sứ phát hiện trên con tàu đắm.

Sau khi phê duyệt phương án khai quật, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi việc triển khai, thực hiện khai quật con tàu đắm nói trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NVC.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác