246/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tiệc Năm mới - Chào Xuân Ất Mùi 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định so 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tố chức Tiệc Năm mới - Chào Xuân Ât Mùi 2015 với chương trình biếu diễn nghệ thuật, nhằm tổng kết những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trong năm 2014; Tri ân những đóng góp, hỗ trợ và phối hợp của Ngoại giao Đoàn, Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các Bộ, Ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác của Ngành.
- Thời gian: ngày 06 tháng 02 năm 2015;
- Địa điếm: Khách sạn Melia Hà Nội.
Điều 2: Về kinh phí: Các chi phí tổ chức chương trình bao gồm chi phí thuê phòng tiệc, tố cbức tiệc, làm ảnh triến lãm, trưng bày triến lãm, thuê trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu, thiết kế và trang trí khánh tiết, thiết kế và in giấy mời, tố chức chương trình biếu diễn, duyệt chương trình, ban tổ chức, quà tặng, lễ tân và các chi phí liên quan khác được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Hợp tác quốc tế.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, THV (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác