246/TB-VP

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Phòng Trưng bày của Bộ tại 36 Trần Phú, Hà Nội

Ngày 8 tháng 7 năm 2011, tại trụ sở Tổng cục Thể dục thể thao, Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì cuộc họp về triển khai xây dựng Phòng Trưng bày của Bộ tại 36 Trần Phú, Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị của Tổng cục Thể dục thể thao và ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải kết luận:

1. Thống nhất tên gọi theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 28/TB-VP ngày 24/6/2011.

2. Thời gian hoàn thành: tổ chức khánh thành trước ngày 2/9/2011.

3. Để triển khai xây dựng Phòng Trưng bày của Bộ theo đúng tiến độ, đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập Ban Xây dựng Phòng Trưng bày của Bộ trên cơ sở các thành viên hiện có Tổng cục Thể dục thể thao và bổ sung thêm Lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai công việc đúng tiến độ. Trong trường hợp cần thiết, huy động các trang thiết bị phục vụ cho công tác trưng bày từ một số đơn vị trực thuộc Bộ.

- Chủ động đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

b) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Đề cương nội dung Phòng Trưng bày báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 25/7/2011.

3. Các Tổng cục, Cục, Vụ đề xuất nội dung, tài liệu, hiện vật trưng bày thuộc lĩnh vực chuyên ngành và gửi về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,  Tổng cục Thể dục thể thao để tổng hợp.

 Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra;

-Lưu: VT, VP (THTT), TTH.40

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác