2472/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Ngày 27/5/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được hồ sơ bổ sung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Hà, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (kèm theo Công văn số 3948 SVHTTDL-QLDT ngày 25/11/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Hà, bao gồm các hạng mục: Tôn tạo Nghi môn, nhà Mẫu; xây dựng nhà soạn lễ, hóa sớ, nhà vệ sinh, sân vườn, tường rào, cổng phụ và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ như sau:
- Điều chỉnh các chi tiết trang trí mái Nghi môn (hổ phù cõng mặt trời, độ dốc, độ đua ra và hình thức đầu guột) cho phù hợp với nghệ thuật truyền thống và đạt được tỷ lệ hài hòa hơn.
- Đối với việc bố trí nội thất: phương án thiết kế cần làm rõ hiện vật, đồ thờ được bảo quản, tu bổ; hiện vật được bổ sung làm mới.
- Bổ sung các nội dung: căn cứ pháp lý, đánh giá tác động môi trường, dự toán kinh phí, phương án phòng cháy chữa cháy, quản lý, bảo dưỡng, bảo vệ và phát huy giá trị di tích vào Thuyết minh Dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Hà theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác