2475/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2475/TB-BVHTTDL ngày 04 tháng 07 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014

Ngày 31/5/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để triển khai tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014.

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 và đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng - Ủy viên thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 và trình bày dự thảo Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 và đề xuất, kiến nghị những nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014  kết luận:  

1) Đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai công việc chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2014 của Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh/thành liên quan trong thời gian qua.

2) Cần xác định rõ việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 là sự kiện lớn nhằm tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ để tiếp tục thúc đẩy thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Tây Nguyên - Đà Lạt. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 phải có hiệu quả thúc đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương các tỉnh vùng Tây Nguyên; đồng thời củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương vùng Tây Nguyên, cũng như nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử du lịch của cộng đồng dân cư địa phương. Việc tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2014 phải tạo ra được sự đột phá, trên cơ sở kế thừa các kinh nghiệm tổ chức những năm du lịch quốc gia trước đó. Đặc biệt, Năm Du lịch quốc gia 2014 cần chú trọng đẩy mạnh xây dựng sản phẩm mới và triển khai các tour, tuyến du lịch, làm nổi bật các sản phẩm du lịch da dạng (du lịch văn hóa, sinh thái, hoa, tâm linh, thể thao đặc thù…) của vùng Tây Nguyên, cũng như đẩy mạnh tính liên kết phát triển du lịch vùng Tây Nguyên với các vùng du lịch khác, kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo vệ môi trường.

3) Về tên gọi, chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2014:

Thống nhất tên gọi “Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt” với chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên

4) Về Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014:

- Lễ Khai mạc: Khai mạc Năm Du lịch quốc gia được tổ chức kết hợp với chuỗi các sự kiện cuối năm 2013. Việc tổ chức Lễ Khai mạc trên tinh thần tiết kiệm, nhưng đảm bảo trang trọng, lịch sự, là sự kiện lớn của du lịch Việt Nam, dựa trên nguồn ngân sách nhà nước, kết hợp nguồn lực xã hội hóa.

- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn chỉnh Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, sớm trình Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 phê duyệt. 

5) Trong thời gian tới, các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh vùng Tây Nguyên cần tập trung đẩy mạnh triển khai các nội dung công tác:  

a) Đối với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với tỉnh Lâm Đồng rà soát lại, tích cực triển khai các phần việc cụ thể, chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ và đơn vị mình để tham gia tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt. Các đơn vị thuộc Bộ đã có dự kiến tổ chức các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 khẩn trương đề xuất, đăng ký chính thức các hoạt động trực tiếp chủ trì, tổ chức trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, khẩn trương xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí tổ chức, gửi Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổng hợp Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014.

- Giao Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Tây Nguyên - Đà Lạt vào tháng 7/2014.

- Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nghiên cứu, phối hợp với tỉnh Lâm Đồng đề xuất các phương án thiết kế logo của Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.

- Giao Cục Di sản Văn hóa nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương trong vùng lập hồ sơ, thủ tục đưa “Sử thi Tây Nguyên” vào danh mục Di sản văn hoá quốc gia.

b) Các hoạt động do tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức:

- Cơ bản thống nhất các hoạt động như Dự thảo Chương trình và ý kiến phát biểu của đại biểu các địa phương trong vùng. Đề nghị UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên khẩn trương rà soát, xem xét, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm một vài sự kiện có quy mô quốc gia và quốc tế tổ chức tại địa phương mình và cung cấp cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức trong tháng 7/2013 để đưa vào Chương trình chính thức.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thống đặc trưng vùng Tây Nguyên, tái hiện được không gian văn hóa Tây Nguyên, có sự tham gia của các địa phương trong vùng; đồng thời thể hiện tính khác biệt, đậm đà bản sắc Tây Nguyên… tạo không khí lễ hội phục vụ nhân dân trong vùng và du khách.

6) Về công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2014:

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt phải gắn với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Trước mắt, đề nghị tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị các tài liệu, hình ảnh, ấn phẩm để tham gia quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2014 tại các sự kiện, Hội chợ du lịch trong và ngoài nước, cũng như tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch dịch vụ trong thời gian tới.

7) Về thành lập các Tiểu ban chuyên môn của Ban Tổ chức:

Đề nghị Ban Tổ chức thành lập các tiểu ban chuyên môn, đặc biệt là Tiểu ban Tài chính - Vận động tài trợ. Trên cơ sở mô hình và kinh nghiệm của các Năm Du lịch quốc gia trước đây, nghiên cứu thành lập các Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền - Quảng bá; Tiểu ban Tài chính - Vận động tài trợ; Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân; Tiểu ban An ninh - Trật tự - Môi trường và thành lập Bộ phận Văn phòng thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

9) Về khách mời quốc tế:

Việc mời khách quốc tế phải hết sức chủ động, tích cực. Nhất trí với báo cáo, đề xuất của Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mời một số đoàn nghệ nghệ thuật quốc tế tham gia biểu diễn trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 và việc mời Bộ trưởng Du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar dự Lễ Khai mạc. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Bộ Ngoại giao, tỉnh Lâm Đồng triển khai các thủ tục liên quan để mời và phối hợp chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tỉnh/thành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND các tỉnh/thành liên quan;

-  Tổng cục Du lịch;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2014;

- Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng;

- Các Sở VHTTDL tỉnh/thành liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS, 30.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác