247/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 247/BVHTTDL-DSVH ngày 27 tháng 01 năm 2014 Về việc xây dựng đền tưởng niệm Bác Hồ tại di tích Lộ Vòng Cung, thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Phúc đáp Công văn số 7156-CV/VPTW ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị có ý kiến về chủ trương quy hoạch xây dựng Đền tưởng niệm Bác Hồ tại di tích Lộ Vòng Cung (Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ) thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (kèm theo Công văn số 2713-CV/BCĐTNB ngày 26 tháng12 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ). Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 30/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 01 năm 2014 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Công văn số 161/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 01 năm 2014 gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó nêu rõ: Di tích Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ không có sự kiện liên quan trực tiếp tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn nữa, tại Công văn số 175-CV/TW ngày 08 tháng  9 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo việc xây dựng mới đền thờ Bác Hồ cũng như các hình thức tôn vinh Bác, trong đó nêu: “Không xây mới các Đền thờ Bác Hồ hoặc đưa ảnh, đưa tượng Bác Hồ vào thờ trong đình, đền, chùa. Cần đáp ứng nguyện vọng bày tỏ lòng tôn kính của các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ bằng việc hướng dẫn treo ảnh, đặt tượng Bác trong nhà, trong cơ quan, công sở”. Vì vây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất hình thức khác để tôn tạo, phát huy giá trị di tích Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương xây dựng Đền tưởng niệm Bác Hồ tại di tích nêu trên để Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như  trên (kèm theo CV số 30/BVHTTDL-DSVH và

 CV số 161/BVHTTDL-DSVH);

- Bộ trưởng;

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác