2481/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sĩ Thái Lan RUAMSMAI sang Việt Nam biếu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính, phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành; kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (thuộc Cục nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đón đoàn nghệ sĩ Thái Lan Ruamsmai (gồm 66 người) sang Việt Nam biểu diễn tại chương trình Hòa nhạc nhân dịp sinh nhật lần thứ 83 của Hoàng Hậu Thái Lan.
Thời gian: ngày 08 tháng 8 năm 2015.
Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Thái Lan chịu các chi phí:
+ Ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho đoàn nghệ sĩ Thái Lan;
+ Thuê địa điểm tổ chức, in ấn tài liệu tuyên truyền, giấy mời, thuê thiết bị kỹ thuật và trang trí sân khấu, thù lao nghê sĩ Thái Lan, bảo hiểm;
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chi trả các chi phí bao gồm: lễ tân, tiền bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm tham gia tổ chức sự kiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, LMĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác