2482/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012;

Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012 của Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc, Ban Tuyên Giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ và Vĩnh Phúc;

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Ngày hội có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBDT, Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, Vụ VHDT

 

 

DANH SÁCH

Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc

vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012

(Ban hành theo Quyết định số 2482 /QĐ-BVHTTDL ngày 04  tháng 7 năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 9 năm 2012.

2. Bà Vũ Thị Bích Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Phó Trưởng ban Thường trực. 

3. Ông Hà Văn Núi - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Uỷ viên.

4. Bà Triệu Thị Nái - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Uỷ viên.

5. Ông Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Ủy viên.

6. Ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Uỷ viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Thức - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương - Uỷ viên.

8. Ông Nguyễn Thành Lương - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Uỷ viên.

9. Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Uỷ viên.

10. Ông Nguyễn Hoài Dương - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên.

11. Bà Dương Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh phúc - Ủy viên.

12. Bà Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên - Ủy viên.

13. Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên.

14. Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ - Ủy viên.

15. Ông Tô Hùng Khoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn - Ủy viên.

16. Ông Sèn Chỉn Ly - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang - Ủy viên.

17. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn - Ủy viên

18. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác