2483/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012”

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012” gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012” đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012”.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012” trong dự toán được duyệt theo qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia “Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II-2012” và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBDT, Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, Vụ VHDT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác