2485/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2485/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2013 Ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 – 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 933/BNV-CCHC ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Công văn số 1417/BNV-CCHC ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tự đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp bộ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;   
- Bộ trưởng;   
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác