2491/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7 năm 2010 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, ĐA (2), Hh (5).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác