2492/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2492/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2013 Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học”;

(Danh sách kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo có trách nhiệm triển khai tổ chức Hội nghị - Hội thảo đúng thời gian và nội dung.

Điều 3. Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ.

Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, KHCNMT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác