2497/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2497/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2297/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững;

Căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững gồm các thành viên:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng Ban;

2. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Trưởng Ban;

3. Ông Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình – Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Ủy viên;

6. Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an -Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao-Ủy viên;

8. Ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Nội vụ - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
10. Bà Đỗ Thị Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững tại Ninh Bình theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong kinh phí tổ chức Hội nghị do ngân sách Nhà nước cấp cho Tổng cục Du lịch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Hội nghị.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, các thành viên có tên tại Điều 1 và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân(để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo TW (để phối hợp);
- Ban Dân vận TW (để phối hợp);
- Bộ Ngoại giao, Công an, Nội vụ (để phối hợp);
- UBND tỉnh Ninh Bình (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCDL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác