2498/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tôn tạo chùa Núi Một tỉnh, Bà Rịa -Vũng Tàu,

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 771/SVHTTDL-DA ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị có ý kiến về việc cho phép tôn tạo chùa Núi Một, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng, việc xây dựng, tôn tạo chùa Núi Một bằng nguồn vốn xã hội hóa để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương có tác dụng gắn kết việc phát huy giá trị di tích Nhà tù Côn Đảo với việc xây dựng tôn tạo chùa Múi Một - một công trình tín ngưỡng tôn giáo, tạo cho Núi Một trở thành một điểm danh lam thắng cảnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân và phát triển du lịch bền vững. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần bổ sung phương án lưu giữ hình ảnh về ngôi chùa cũ, như quay phim, chụp ảnh, sư tầm, tư liệu hóa các tư liệu, hình ảnh về ngôi chùa cũ để trưng bày, giới thiệu ngay tại ngôi chùa mới được xây dựng.

- Kiến trúc ngôi chùa và tam quan mới chỉ nên xây cao hai tầng và không nên làm hành lang, và lan can chạy xung quanh tam bảo cho phù hợp với phong cách kiến trúc truyền thống.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác