24/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn về công tác chuẩn bị báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

Ngày 13/3/2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 727/TB- BVHTTDL về Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, giao ban của Bộ với TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, yêu cầu Tổng cục Du lịch khẩn trương đề xuất việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch theo Điều 7 Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/3/2014, tuy nhiên, đến nay Tổng cục Du lịch chưa trình lãnh đạo Bộ đề xuất việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch có ý kiến chỉ đạo Tống cục Du lịch như sau:
1. Khẩn trương đề xuất việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch theo Điều 7 Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; đề xuất quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo theo Điều 18 Quyết định số 167/QĐ-BCĐNNDL ngày 29/7/2013 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/01/2015;
2. Tổng hợp đề xuất báo cáo công tác năm 2014, kế hoạch năm 2015 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/01/2015;
3. Tổng hợp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 30/5/2014 va các Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 21/5/2013 và số 221/TB- VPCP ngày 26/6/2013, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/01/2015;
4. Khẩn trương dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT- TTg ngày 14/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch (Bộ đã tổ chức Hội nghị ngày 23/12/2014) báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/01/2015;
5. Đề xuất việc bổ sung Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/01/2015;
6. Tổng hợp các thành phần hồ sơ, tài liệu rà soát nội dung, tập trung làm rõ các vấn đề đúng tầm chỉ đạo giải quyết của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và những vướng mắc mang tính liên ngành; các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp du lịch và các địa phương; rà soát tình hình thành lập, kiện toàn và hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch các địa phương... báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch trước ngày 30/01/2015 để xem xét gửi các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý chuẩn bị cuộc họp thường kỳ lần 1 năm 2015 của Ban Chỉ đạo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch ban hành theo Quyết định số 167/QĐ-BCĐNNDL ngày 29/7/2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; liên hệ với Văn phòng Chính phủ báo cáo đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch bố trí thời gian họp vào đầu tháng 02/2015.
Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn để Tổng cục Du lịch biết và thực hiện hành./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các Sở: VHTTDL, VHTT, DL (để thực hiện);
- Lưu: VT, THTT(100).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác