2501/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận Dự án Tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 438/SVHTTDL- KHTC ngày 11/5/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định Dự án Tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung phương án 1, Dự án tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, bao gồm các hạng mục: phục hồi Lán chỉ huy, Lán sinh hoạt, Lán trạm gác; xây dựng nhà đón tiếp khách, nhà vệ sinh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, hồ sơ cần được hoàn thiện một số nội dung sau:

- Đối với quy hoạch mặt bằng tổng thể tôn tạo di tích, cần tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để thiết kế, chỉ san gạt cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình, hạn chế xây dựng các khoảng sân có diện tích lớn.

- Do việc phát huy hiệu quả của các công trình tượng đài tại các di tích nhất là các di tích ở miền núi còn thấp, nên không xây dựng hạng mục tượng đài phù điêu như dự án đề xuất. Việc tôn vinh có thể thể hiện bằng hình thức khác, như sử dụng một khôi đá tự nhiên, có kích thước lớn, mài nhẵn một số mặt để khắc vào bia tôn vinh các đồng chí lãnh đạo, các đội viên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn. Vị trí của hạng mục này cần tính toán đảm bảo thuận tiện cho việc phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan, địa hình.

- Bổ sung bản vẽ hiện trạng di tích, tư liệu làm căn cứ phục hồi các lán (ảnh hiện trạng kiến trúc địa phương, ảnh tư liệu (nếu có) và những tài liệu dạng văn bản khác), lưu ý vị trí và hướng của các lán, ngoài ra, Sở cần xin ý kiến các nhân chứng lịch sử trong suốt quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án. Hình thức vì kèo nhà đón tiếp khách và các chi tiết trang trí công trình cần thống nhất phong cách kiến trúc địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn biết và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành, đồng thời ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Vụ KHTC;

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác