2502/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 122/2001/QĐ-TTG, ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Hiệp hội Ghi âm quốc tế (IFPI) tổ chức các hoạt động sau đây tại thành phố -Hồ Chí Minh:

1. Hội thảo về bảo hộ bản quyền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên kỹ thuật số" vào ngày 29 tháng 8 năm 2011 (số lượng 60 đại biểu).

2. Gặp mặt bàn tròn giữa các thành viên của IFPI với các đối tác của Việt Nam, trao đổi tình hình sử dụng và cấp phép sử dụng các tác phẩm âm nhạc nước ngoài tại Việt Nam vào sáng 30 tháng 8 năm 2011 (số lượng 20 thành viên).

Điều 2. kinh phí:

- Hiệp hội Ghi âm quốc tế chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế ăn, ở tại Việt Nam cho quan chức và báo cáo viên của Hiệp hội;

Cục Bản quyền tác giả chịu chi phí: thuê địa điểm, dịch và in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, thiết bị dịch đồng bộ, chiêu đãi, tặng phẩm cho khách quốc tế, lễ tân và chi phí cho cán bộ tổ chức của Cục vào thành phố Hồ Chí Minh theo chế độ hiện hành (từ ngân sách hoạt động sự nghiệp năm 2011 của Cục).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác