2503/BVHTTDL-DSVH,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình Triều Hội), xã Bồ Đề, huyện Bình lục, tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch nhận được Tờ trình số 926/UNBD-TTr ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị cho phép lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình Triều Hội), xã Bồ Đề, huyện Bình lục, Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình Triều Hội), đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia tại Quyết định số 28- VH/QĐ ngày 1 8 tháng 01 năm 1988 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Việc lập dự án bảo tồn tôn tạo di tích để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp là rất cần thiết. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất và ủng hộ chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình Triều Hội) và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và bố trí thêm kinh phi từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình triều Hội) để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng,Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác