2503/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm sách, tư liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTG ngày ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tố chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Kế hoạch số 2659/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Thư viện quốc gia Việt Nam chủ trì tổ chức Triển lãm sách, tư liệu đề tài Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Thời gian: Tháng 8 năm 2015.
Địa điểm: tại Thư viện quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách Trung ương cấp bổ sung cho Thư viện quốc gia Việt Nam trong năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoach, Tài chính, và Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (08).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác