2506/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức hội thảo lấy ý kiên 03 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIÊN 03 ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ vào công văn số 6822/CV-VPTW ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai chuẩn bị đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009;

Căn cứ vào công văn số 333/VPCP-TH ngày 9 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai chuẩn bị đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối họp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức hội thảo và lấy ý kiến góp ý về 3 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009 gồm: Đề án về tổ chức các ngày kỷ niệm; đề án quy hoạch tượng đài danh nhân; Đề án quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà trước khi từ trần.

Thời gian tổ chức: cuối tháng 7 năm 2009.

Điều 2. Kinh phí tổ chức hội thảo trích trong kinh phí phát triển sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(đểb/c)

-Lưu.VT, VHCS, TTTM 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác