2506/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc phân công các Thứ trưởng phụ trách các nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao tại Quyết định 825/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2010

Ngày 09 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 825/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010. Căn cứ khối lượng công việc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án, Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của Bộ được giao tại Đề án như sau:

1. Thứ trưởng Lê Tiến Thọ giúp Bộ trưởng theo dõi:

a. Chỉ đạo Văn phòng nhiệm vụ:

- Là Thường trực Ban Tổ chức;

- Là đầu mối phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội;
- Các nhiệm vụ của Tiểu ban Diễu hành;

- Lập kế hoạch luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt.

b. Chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn nhiệm vụ:

- Xây dựng và thực hiện Chương trình nghệ thuật 30 phút;

- Xây dựng và thực hiện Kịch bản âm nhạc toàn bộ Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
2. Thứ trưởng Trần Chiến Thắng giúp Bộ trưởng theo dõi:

a. Chỉ đạo Văn phòng nhiệm vụ:

- In giấy mời, phù hiệu, chuẩn bị hoa, dải lụa, ảnh Bác, cờ Tổ quốc dùng cho lực lượng diễu hành, lực lượng và thành phần đứng tại sân Quảng trường Ba Đình;

- Lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số địa điểm thích hợp tại Thủ đô Hà Nội.

b. Chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Thiết kế makét, tổ chức trang trí tại Quảng trường Ba Đình;

- Thiết kế xe mô hình của Bộ.

c. Chỉ đạo Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam dự thảo bài thuyết minh về những thành tựu xây dựng và trưởng thành của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch gắn với quá trình phát triển của Thăng Long-Hà Nội.

3. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái giúp Bộ trưởng theo dõi:

- Chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị bài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Chỉ đạo Cục Văn hoá cơ sở xây dựng kịch bản chương trình và tổ chức Dàn kèn đồng 1.000 người, Dàn hợp xướng 1.000 người.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác